Szkoła Branżowa

Branżowe Oddziały Wojskowe

Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW) to pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do absolwentów szkół podstawowych chcących w praktyczny sposób uczyć się zawodu, równocześnie realizując program szkolenia wojskowego. W siłach zbrojnych zapotrzebowanie na fachowców takich jak: kucharze, kierowcy, mechanicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy samochodowi jest bardzo duże.
W ten sposób resort obrony narodowej chciałby przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej.
Program szkolenia dla BOW będzie realizowany przez 3 lata szkolne. Uczeń posiada status młodocianego pracownika. W klasie pierwszej zajęcia w szkole odbywają się 3 dni w tygodniu, a pozostałe dniu u pracodawcy, natomiast w klasie 2 i 3 zajęcia w szkole odbywają się w dwa dni w tygodniu, a trzy dniu u pracodawcy. Obejmie on zwykłe zajęcia edukacyjnych w szkole, zajęcia u pracodawcy, a także zajęcia o tematyce wojskowej z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane będą w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego.

Uczniowie, którzy ukończyli branżowy oddział wojskowy uzyskają odpowiedni certyfikat i będą mogli skorzystać ze skróconej wojskowej służby podstawowej. Ukończenie tego typu szkoły daje możliwość pracy w cywilu jak i w wojsku. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych zarówno tych chcących związać swoje życie zawodowe z wojskiem, jak i tych którzy chcą tylko uzyskać odpowiednie przeszkolenie wojskowe.

Zawody w Branżowym Oddziale Wojskowym:

 • Kierowca mechanik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Elektryk
 • Elektromechanik
 • Magazynier logistyk
 • Blacharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Stolarz

Sprzedawca

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o informacje portalu pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

(źródło: Badania Obserwatorium rynku pracy dla edukacji w ŁCDNiKP)

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.
Bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, gdzie nabierają dużego doświadczenia zawodowego, ponadto otrzymują miesięczne wynagrodzenie.

EGZAMIN ZAWODOWY DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

Kwalifikacja HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży jest przeprowadzany pod koniec klasy trzeciej przez OKE.

Na wniosek ucznia, do dyplomu dołącza się Europass – Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

UCZĄC SIĘ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

 •  masz możliwość realizacji praktyki w wymarzonym zawodzie,
 •  masz szansę na zarabianie swoich pierwszych pieniędzy,
 •  masz możliwość rozwoju swojej osobowości,
 • nauczysz się otwartości, aktywności i kreatywności,
 • nauczysz się racjonalnego podejmowania decyzji,
 • masz szansę na znalezienie dobrej pracy,

Uczniowie, jako pracownicy młodociani, muszą podpisać umowę o pracę z pracodawcą, u którego będą realizować praktyczną naukę zawodu. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia:

 • możesz kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia – jeżeli zdasz egzamin z kwalifikacji – uzyskasz tytuł technika; jeżeli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Skip to content