Szkoła Branżowa

Branżowe Oddziały Wojskowe

Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW) to pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do absolwentów szkół podstawowych chcących w praktyczny sposób uczyć się zawodu, równocześnie realizując program szkolenia wojskowego. W siłach zbrojnych zapotrzebowanie na fachowców takich jak: kucharze, mechanicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy samochodowi jest bardzo duże.
W ten sposób resort obrony narodowej chciałby przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej.
Program szkolenia dla BOW będzie realizowany przez 3 lata szkolne. Uczeń posiada status młodocianego pracownika. W klasie pierwszej zajęcia w szkole odbywają się 3 dni w tygodniu, a pozostałe dniu u pracodawcy, natomiast w klasie 2 i 3 zajęcia w szkole odbywają się w dwa dni w tygodniu, a trzy dniu u pracodawcy. Obejmie on zwykłe zajęcia edukacyjnych w szkole, zajęcia u pracodawcy, a także zajęcia o tematyce wojskowej z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane będą w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego.

Uczniowie, którzy ukończyli branżowy oddział wojskowy uzyskają odpowiedni certyfikat i będą mogli skorzystać ze skróconej wojskowej służby podstawowej. Ukończenie tego typu szkoły daje możliwość pracy w cywilu jak i w wojsku. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych zarówno tych chcących związać swoje życie zawodowe z wojskiem, jak i tych którzy chcą tylko uzyskać odpowiednie przeszkolenie wojskowe.

Zawody w Branżowym Oddziale Wojskowym:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Elektryk
 • Elektromechanik
 • Magazynier logistyk
 • Blacharz
 • Lakiernik samochodowy
 • Stolarz

UCZĄC SIĘ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

 •  masz możliwość realizacji praktyki w wymarzonym zawodzie,
 •  masz szansę na zarabianie swoich pierwszych pieniędzy,
 •  masz możliwość rozwoju swojej osobowości,
 • nauczysz się otwartości, aktywności i kreatywności,
 • nauczysz się racjonalnego podejmowania decyzji,
 • masz szansę na znalezienie dobrej pracy,

Uczniowie, jako pracownicy młodociani, muszą podpisać umowę o pracę z pracodawcą, u którego będą realizować praktyczną naukę zawodu. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia:

 • możesz kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia – jeżeli zdasz egzamin z kwalifikacji – uzyskasz tytuł technika; jeżeli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Skip to content