Szkoła Branżowa

UCZĄC SIĘ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

 •  masz możliwość realizacji praktyki w wymarzonym zawodzie,
 •  masz szansę na zarabianie swoich pierwszych pieniędzy,
 •  masz możliwość rozwoju swojej osobowości,
 • nauczysz się otwartości, aktywności i kreatywności,
 • nauczysz się racjonalnego podejmowania decyzji,
 • masz szansę na znalezienie dobrej pracy,

Uczniowie, jako pracownicy młodociani, muszą podpisać umowę o pracę z pracodawcą, u którego będą realizować praktyczną naukę zawodu. Konieczne jest także zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.

Skierowanie na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły.

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia:

 • możesz kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia – jeżeli zdasz egzamin z kwalifikacji – uzyskasz tytuł technika; jeżeli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych;
 • możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Sprzedawca

Handel należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o informacje portalu pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

(źródło: Badania Obserwatorium rynku pracy dla edukacji w ŁCDNiKP)

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.
Bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, gdzie nabierają dużego doświadczenia zawodowego, ponadto otrzymują miesięczne wynagrodzenie.

EGZAMIN ZAWODOWY DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

Kwalifikacja HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży jest przeprowadzany pod koniec klasy trzeciej przez OKE.

Na wniosek ucznia, do dyplomu dołącza się Europass – Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.

Kucharz w ramach swoich zadań zawodowych

 • przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje oraz wykonynuje czynności związane z ekspedycją potraw i napojów;
 • w zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając;
 • ocenia i dobiera żywności przeznaczoną do produkcji;
 • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej;
 • stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne;
 • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów;
 • przestrzega także zasad racjonalnego żywienia;
 • stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii;
 • obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich;
 • sporządza potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów.
 • zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych; przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług;
 • wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii.

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu itp.

Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się. W Polsce rynek lokali gastronomicznych nie jest nasycony. Jak podaje Euromonitor w Polsce (www:informator-turystyczny.pl) ilość zakładów gastronomicznych przypadających na 1000 mieszkańców jest kilkakrotnie niższa niż w innych krajach europejskich, co daje powody by sądzić, że wciąż przybywać będzie miejsc pracy dla kucharza. Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych nawet w z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt jak np. kolacja wigilijna.

Już obecnie, na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach, należy wnioskować, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów.

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez TNS OBOP, opublikowanych w raporcie „Zawód kucharza w oczach Polaków” wynika, że prawie trzy czwarte Polaków uważa zawód kucharza za atrakcyjny, tyle samo postrzega go jako dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Prawie 16 % uważa także, że zawód kucharza jest gwarancją wysokiego wynagrodzenia (źródło:www.praca.wp.pl). Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną przyczyną jest możliwości zatrudnienia na rynku europejskim.

EGZAMIN ZAWODOWY DLA ZAWODU KUCHARZ

Uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego:

 • organizowanego przez OKE zdaje egzamin z kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Na wniosek ucznia, do dyplomu dołącza się Europass – Suplement zawierający opis zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorują kraje Unii Europejskiej.
 • może uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie, jeżeli przystąpi do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej.
Skip to content