Projekty

 • 2018 – WYPRAWKA SZKOLNA, KWOTA DOTACJI  – 4 455,24 
 • 2019 – WYPRAWKA SZKOLNA, KWOTA DOTACJI – 10 058,97
 • 2019 – NR UMOWY 3300014292/175 PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  PRZEDMIOTU ”EDUKACJA WOJSKOWA„ ORGANIZACJA OBOZU SZKOLENIOWEGO, ZAKOŃCZENIE 2019,   KWOTA DOTACJI – 15 563,67
 • 2019 – RPMP.10.01.03- 12-0389/16     ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SĄDECKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POPRZEZ INWESTYCJE W KSZTAŁCENIE, KWOTA  DOTACJI – 7 219,79
 • 2019 – NR UMOWY 3300015427/503 PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU „EDUKACJA WOJSKOWA”, ZAKOŃCZONO 2019, KWOTA DOTACJI – 48 280,00,  
 • 2020 – WYPRAWKA SZKOLNA,  KWOTA DOTACJI – 12  115,56
 • 2020 – NR UMOWY 3300017554/410 IV EDYCJA PROGRAMU MON ZAKUP INDYWIDUALNEGO PAKIETU WYPOSAŻENIA MUNDUROWEGO UCZNIA „KLASY MUNDUROWEJ” W 2020 ROKU,  ZAKONCZENIE 2020   KWOTA DOTACJI – 104 544,00
 • 2020 – AKTYWNA TABLICA,  KWOTA DOTACJI – 14 000,00
 • 2020 – 2/WED/2020/MKZII – 20 SZT. LAPTOPÓW,  KWOTA DOTACJI – 47 182,80
 • 2021 – NR UMOWY 41/3300018776/136 WYPOSAŻENIE UCZNIÓW OPW W ZESTAW JEDNOLITEGO UBIORU ORAZ SZKOŁY W WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE SŁUŻĄCE DO REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA W ODDZIAŁACH PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO,  ZAKOŃCZENIE 2021,  KWOTA DOTACJI  82 640,00
 • 2021 – RPMP.10.02.02-12-0025/19-00 ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W BRANŻY ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWEJ,   Łączna wartość projektu wynosi 4,821,898.26 zł w tym dofinansowanie z UE 4,098,613.52 zł
 • 2021 –  NR UMOWY 30_CWKM/3300019704/531 PROGRAMU  MON ZAKUP INDYWIDUALNEGO PAKIETU WYPOSAŻENIA MUNDUROWEGO UCZNIA „KLASY MUNDUROWEJ” W 2021 ROKU,  KWOTA DOTACJI –  124 608,00

 1. 2016 – WYPRAWKA SZKOLNA,  KWOTA DOTACJI – 4 455,03
 2. 2016 –  PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA, KWOTA DOTACJI – 12 000,00
 3. 2017 –  WYPRAWKA SZKOLNA,   KWOTA DOTACJI – 7 735,00
 4. 2017 – NR UMOWY   30/2017/3300010065/553    PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU „EDUKACJA WOJSKOWA”,  ZAKOŃCZENIE 2019,  KWOTA DOTACJI  – 33 085,18
 5. 2017 – WYPOSAŻENIE GABINETU PIELĘGNIARKI,  KWOTA DOTACJI ­- 5 800,00
 6. 2018 – NR UMOWY 45/P/2018 PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU „EDUKACJA WOJSKOWA”,

ZAKOŃCZENIE 2020, KWOTA DOTACJI – 45000,00


Tytuł projektu

„Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS.

Projekt przewiduje utworzenie CKZ w branży A przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu wraz z Zespołem Szkół nr 2, z Zespołem Szkół nr 3 oraz z Zespołem Szkół nr 4 w Nowym Sączu. GD będą uczniowie i kadra szkół, które wejdą w skład CKZ oraz wszyscy chętni uczniowie i kadra pozostałych szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży A, w SS w obszarze WM. Głównym zadaniem CKZ będzie powiązanie oferty edukacyjnej A z rynkiem pracy i włączenie pracodawców w działalność CKZ. W ramach realizacji projektu przewiduje się: nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów poprzez kursy, tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, stworzenie programu współpracy z pracodawcami (Rada Programowa, staże dla uczniów, kursy dla nauczycieli, wzmocnienie współpracy z uczelniami, rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr placówek tworzących CKZ i innych chętnych nauczycieli z branży A, z WM, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe).

Obszary projektu

 • Adaptacja i wyposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej
 • Adaptacja i wyposażenie pracowni sprzedaży
 • Kursy podnoszące kwalifikacje dla uczniów
 • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Staże dla uczniów

Załączniki

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIA

PO ZAKWALIFIKOWANIU – DEKLARACJA UCZESTNICTWA

KOLEJNE FORMY WSPARCIA – UCZEŃ

REGULAMIN POMOCY STYPENDIALNEJ

REGULAMIN STAŻE CKZ

REGULAMIN UCZESTNICTWA -uczeń

ZAŁĄCZNIK 7 REZYGNACJA Z UDZIAŁU – uczeń

INFORMACJE O PRACODAWCY UCZNIA


Tytuł projektu

„ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SĄDECKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POPRZEZ INWESTYCJE W KSZTAŁCENIE

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;
 • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK;
 • wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki;
 • pomoc stypendialna na zajęcia pozaszkolne rozwijające m.in. porozumiewania się w językach obcych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu.

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem tj.:

1. Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
2. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
3. Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu
4. Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Władysława Grabskiego w Nowym Sączu
6. Zespół Szkół Samochodowych im. Inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu

Ponadto projekt zakłada rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli ww. szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi, TIK, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Realizacja powyższych działań pozwoli 771 uczniom i 40 nauczycielom uczestniczącym w projekcie podnieś kompetencje kluczowe z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły we wrześniu 2017 roku. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.

Okres realizacji projektu: 2017-08-01 do 2019-07-31
Całkowita wartość projektu: 1 926 654,30 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 830 321,58 PLN
Wkład własny: 96 332,72 PLN


Tytuł projektu

W związku z nie zapełnieniem limitu miejsc na szkolenia dla nauczycieli REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE  POTENCJAŁU SĄDECKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POPRZEZ INWESTYCJE W KSZTAŁCENIE”, chcielibyśmy poinformować o wydłużeniu przedmiotowej rekrutacji do dnia  5 kwietnia 2019 roku (tj. piątek).

Zachęcamy do skorzystania z szansy i zapisania się na bezpłatne szkolenia.

Przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu tj. w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Narutowicza 6 (I piętro) w godzinach funkcjonowania Wydziału tj. od 7.30 do 15.30.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych z nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wsparcie adresowane jest dla nauczycieli sądeckich szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w ww. projekcie tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej – V LO, Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków – IX LO, Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego – VI LO, Techn. 6, Zespół Szkół nr 4 – Techn. 4, Zespół Szkół Ekonomicznych – III LO, Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego – Techn. 8.

Zasady uczestnictwa i rekrutacji na szkolenia opisane zostały w § 6 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU SĄDECKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POPRZEZ INWESTYCJE W KSZTAŁCENIE”. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie muszą dostarczyć do Biura Projektu w terminie Rekrutacji poprawnie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu oraz OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu. Nauczyciele kwalifikowani są do udziału w szkoleniach na podstawie zasad opisanych w Regulaminie, aż
do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na poszczególne Formy wsparcia. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne i wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.


Tytuł projektu

W dniu 13 marca 2019 roku rozpocznie się rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, 10.1.3.Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
W ramach projektu przewiduje się wsparcie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych z wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych.


Tytuł projektu

PROGRAM PILOTAŻOWY CERTYFIKOWANYCH KLAS MUNDUROWYCH

 •   Cel programu Opracowany i koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.
 •   Na czym polega program? Program pilotażowy uruchomiony został 1 września 2017 roku, kiedy to ruszyła jego pierwsza edycja z udziałem 58 szkół. Od następnego roku szkolnego (2018/2019) do programu dołączy kolejnych ponad 50 szkół z drugiej edycji. W każdej edycji nauka w ramach programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV). Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego na obozach szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, na które przybywają instruktorzy wojskowi. Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce – w oparciu o wojskowy podział administracyjny kraju – sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych.
 •   Dla kogo? W pilotażowej edycji programu bierze udział łącznie 109 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało – zgodnie z zamiarem docelowym – aby kwalifikacje odzwierciedlały mapę wojskowego podziału administracyjnego kraju i na obszar administrowany przez wojskowe komendy uzupełnień oraz działające w tych obszarach jednostek wojskowych przypadała przynajmniej jedna szkoła z klasami mundurowymi.
 •   Korzyści dla uczniów Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
  • odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło lub planuje wprowadzić kolejne dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).
 •   Współpraca Zaangażowanie resortu obrony narodowej w omawiany program podkreśla liczba instytucji i jednostek wojskowych zaangażowanych w jego realizację. To m.in. Biuro do Spraw Proobronnych koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON udzielający wsparcia merytorycznego, ok. 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów oraz ok. 80 Wojskowych Komend Uzupełnień wspierających szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Wraz ze szkołami z obu edycji programu to razem ponad 270 podmiotów. Dokumentem wykonawczym projektu jest „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Program nauczania posiada dwa wydania, które obowiązują odpowiednio dla I i II edycji programu.
Skip to content