IX Liceum Ogólnokształcące

Klasy mundurowe

Klasy ogólnodostępne

Oddział przygotowania wojskowego

Klasa Integracyjna

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Więcej na stornie: https://www.wojsko-polskie.pl/opw/

Zalety uczęszczania ucznia do klasy integracyjnej:
1) możliwość realizacji programu nauczania w klasie 20-to osobowej (w tym pięcioro uczniów z orzeczeniem PPP)
2) podmiotowość każdego ucznia
3) możliwość lepszego prezentowania swoich możliwości
4) możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem
5) możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów
6) szansa na rozwijanie swoich talentów i zainteresowań

Straż Graniczna

Ratownictwo medyczne

Klasa straży granicznej prowadzona jest na mocy porozumienia zawartego z Karpackim Odziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych.

To oferta dla osób, które:

 • lubią aktywny tryb życia;
 • chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych;
 • pragną zdobyć wiedzę o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.

Przez 4 lata nauki uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Odbywają się one w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Obejmują też szkolenie strzeleckie, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia technik interwencji i musztrę. Szkolenie odbywa się w jednostce w Nowym Sączu, porcie lotniczym w Krakowie – Balicach. Elementem poszerzającym zdobytą wiedzę i umiejętności jest udział w patrolowaniu południowo-wschodnich granic państwa. Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe prowadzą funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W ciągu dwóch lat nauki przewidziane są dwa obozy szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem i Bieszczadach – każdy po 5 dni.

Całość szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • pierwszą pomoc przedmedyczną,
 • szkolenie zapoznawcze,
 • regulaminy i przepisy SG,
 • służba graniczna,
 • szkolenie strzeleckie,
 • podstawy działań granicznych,
 • samoobrona z elementami taktyki i techniki interwencji.

Udział w zajęciach potwierdzony jest certyfikatem.

Klasa o profilu Ratownictwo Medyczne jest klasą Liceum Ogólnokształcącego, w którym jako dodatkowy przedmiot prowadzone są zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego.

Specjalność ta jest skierowana jest do uczniów wiążących swoją przyszłość zawodowa ze służbą zdrowia.

W TRAKCIE KSZTAŁCENIA UCZEŃ POZNA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

 • podstaw ratownictwa medycznego,
 • służb ratowniczych oraz regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do zawodu ratownika medycznego,
 • ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa drogowego, wodnego, prawa ratowniczego, psychologii komunikacji,
 • sposobów niesienia pierwszej pomocy w terenie,
 • promowania zdrowego stylu życia,
 • umiejętności przetrwania i pomocy sobie i innym w warunkach trudnych,
 • wykształci w sobie cechy, jakimi powinien wyróżniać się ratownik,
 • zrozumie wagę poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka.

W czasie nauki szkolnej uczniowie biorą udział w 3 obozach naukowych prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową.

Przedmioty rozszerzone to:

 • język polski
 • biologia
 • język angielski

W rekrutacji przedmioty brane pod uwagę to: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Bezpieczeństwo Publiczne

Klasa bezpieczeństwa publicznego jest klasą Liceum Ogólnokształcącego, w którym jako dodatkowy dział prowadzone są zajęcia z zakresu wiedzy dotyczącej policji. Specjalność ta jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. Warto ją również rozważyć myśląc o pracy w pokrewnych policji służbach takich jak służba celna, staż miejska czy agencja ochrony.

Uczniowie, którzy wybiorą tą klasę mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa, głównie karnego, naukę podstawowych technik i taktyk działania policji, sporo strzelania z różnorodnej broni oraz musztrę, w tym również musztrę bojową policji. Cykl nauki odbywa się przez:

 • Zajęcia teoretyczne obejmujące: strukturę i zadania policji, podstawy prawa karnego i wykroczeń, procedury czynności służbowych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, regulaminy, teorię strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na wyposażeniu policji
 • Zajęcia praktyczne: musztra ogólna i policyjna, strzelania, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie działań prewencyjnych i rozpraszających, posługiwanie się maskami przeciwgazowymi oraz treningi walki wręcz i ćwiczenia na torach sprawnościowych
 • Praktyczne zajęcia w ternie obejmujące elementy marszów wg mapy i busoli, działań przeciwdywersyjnych, anty-terrorystycznych, działań ochronnych i konwojowych
 • Wiosenny obóz szkoleniowy obejmujący naukę zachowania się i poruszania w terenie, prowadzenie działa prewencyjnych i elementów działań przeciwdywersyjnych, anty-terrorystycznych
 • Zimowy obóz szkoleniowy obejmuje naukę prowadzenia interwencji policyjnych, zabezpieczania miejsca przestępstwa, prowadzenia działań konwojowych oraz znajomości musztry policyjnej

Skip to content