Historia

Początek istnienia Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Sączu to powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w 1983r. Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu na ul. Piramowicza 16. Pierwszym dyrektorem był Jerzy Brzeziński (jednocześnie dyrektor SP Nr 9), a wicedyrektorem ds. szkoły zawodowej Kazimierz Fyda.

W tamtym czasie istniała potrzeba powołania szkoły zawodowej, która kształciłaby pracowników młodocianych. Z biegiem lat przybywało uczniów. Dużym utrudnieniem był fakt, że nauka odbywała się popołudniami. W 1994r. władze Kuratorium Oświaty zdecydowały o rozdzieleniu SP Nr 9 i ZSZ Nr 6.

W dniu 15 kwietnia 1994r. po konkursie, stanowisko dyrektora szkoły objęła Antonina Dzikowska. Wicedyrektorem został  Kazimierz Fyda. Najważniejszym zadaniem stało się zdobycie dla szkoły własnego budynku, aby można było tworzyć prawdziwą tożsamość i realizować zadania na miarę naszych ambicji. Po wielu staraniach udało się to zrealizować. Dla potrzeb szkoły przekazano nieruchomość przy ul. Podhalańskiej 38. Po dokonaniu niezbędnego remontu, otwarcie budynku nastąpiło 26 kwietnia 1996r. Na bieżąco uzupełniano brakujący sprzęt i pomoce dydaktyczne, wzbogacano księgozbiór biblioteki.
W roku 1997 po śmierci Kazimierza Fydy, wicedyrektorem szkoły została Halina Filipek.

W 1999r. rozpoczęliśmy współpracę ze Związkiem Sybiraków w Nowym Sączu i podjęto decyzję o przyjęciu przez szkołę imienia Sybiraków. Rozpoczęły się wspólne działania, spotkania, tworzenie zbiorów do Izby Pamięci. We wrześniu 2001r. wraz z Sybirakami uczniowie i nauczyciele wzięli udział w I Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku, do teraz wzięliśmy udział już w XVII Marszach.

Dnia 12 kwietnia 2002r.  nadano Zespołowi Szkół Nr 2 w Nowym Sączu imię Sybiraków, Rada Rodziców ufundowała sztandar. Był to dla całej społeczności szkolnej dzień szczególny, nowy etap w realizacji zadań wychowawczych.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Nr2 im. Sybiraków wchodzą: IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2.

Zadania wychowawcze, które realizujemy, w dużym zakresie dotyczą szczególnego Patrona naszej szkoły. Każdego roku odbywają się konkursy „Wiedzy o Patronie” dla uczniów klas pierwszych, organizujemy Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej im. M. Jonkajtysa, organizujemy wspólne Wigilie dla Seniorów i Sybiraków,  Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków, do którego zapraszamy społeczność Nowego Sącza.

Rok  2005 to również początek innowacji pedagogicznej – przysposobienie wojskowe – to ważne wydarzenie i kolejne zmiany w wizerunku szkoły. Klasy „wojskowe” biorą udział w rajdzie szlakiem partyzantów „Tatara”, w zawodach sprawnościowych „O srebrne muszkiety” oraz „Sprawni jak żołnierze”, Marszu Puławiaków w Sandomierzu, Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry osiągając każdego roku czołowe lokaty. Uczestniczą we wszystkich wydarzeniach patriotycznych i rocznicowych w Nowym Sączu.
W 2007r. powstało przy naszej szkole Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru zrzeszające nauczycieli, pracowników, uczniów, Sybiraków oraz osoby, dla których „Golgota Wschodu” to temat szczególny. Od czerwca 2017r., Stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir.

W 2008 r. obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia szkoły – wydany został z tej okazji Biuletyn Informacyjny, w którym zawarliśmy krótką historię naszej szkoły i wydarzenia, które wtedy miały miejsce w naszym kraju. Tak wiele zmieniło się przez te lata, staliśmy się świadkami wielu przemian w szkole, Nowym Sączu, Małopolsce i Polsce.

1 września 2013 r. pan Maksymilian Wilk objął stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, które sprawował aż do śmierci w 2022 r., a kierownikiem kształcenia praktycznego została pani Halina Olszak.

Rok 2017 przynosi kolejne zmiany, związane z reformą oświaty. Rozpoczyna się wygaszanie gimnazjów i w związku z tym nasza szkoła od 2019 r. przenosi się stopniowo do budynku Gimnazjum nr 3, na osiedlu Millenium. Przez okres dwóch lat, do czasu całkowitego wygaśnięcia gimnazjum, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w dwóch budynkach.

W 2018 r. stanowisko dyrektora szkoły objął pan Sławomir Szczerkowski, a wicedyrektorami zostali pani Barbara Fyda i pan Maksymilian Wilk. Rok później stanowisko kierownika kształcenia praktycznego objął pan Radosław Repetowski. W 2022 r. wicedyrektorem została pani Danuta Bojarczuk, a od września 2023 r. tę funkcję sprawuje pan Radosław Repetowski, kierownikiem kształcenia praktycznego jest pan Tomasz Przyborowski.

Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków wchodzą: IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2. Oferta szkoły obejmuje klasy mundurowe: Oddziały Przygotowania Wojskowego, Straż Graniczna, Bezpieczeństwo Publiczne, klasy ogólnodostępne: oddziały integracyjne i ratownictwo medyczne, klasy o profilu biologiczno-chemicznym, a także Branżowe Oddziały Wojskowe i klasy technikum o profilu technik organizacji turystyki.

Historia szkoły tworzona jest przez ludzi, społeczność, którą stanowią uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a w naszym przypadku także Sybiracy. To ludzie decydują o wartości działań, o sukcesach, realizowanych pomysłach i nadziejach na przyszłość, na kolejne lata, które będą tworzyły dalszą część historii. Wierzymy, że będzie ciekawa, coraz ciekawsza, bo tworzona także przez kolejnych uczniów, a przecież „Nic dwa razy się nie zdarza”.

Sławomir Szczerkowski
dyrektor od 2018 r.
Antonina Dzikowska
dyrektor w latach 1994 -2018
Andrzej Balas
dyrektor w latach 1990 – 1994
Jerzy Brzeziński
dyrektor w latach 1983 – 1990
Skip to content