Technikum nr 2

Technik organizacji turystyki

…jedyna taka klasa w Nowym Sączu !!!

Technik organizacji turystyki w ramach swoich zadań zawodowych:

 • organizuje działalność turystyczną;
 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
 • udziela informacji turystycznej;
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
 • obsługuje konferencje, kongresy;
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki;
 • wykorzystuje nowoczesne technologie;
 • obsługuje programy komputerowe;
 • realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Technik organizacji turystyki zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.
Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu. W dynamicznym rozwoju turystyki zauważalne są trendy związane ze zmianami demograficznymi, ze wzrastającą świadomością i edukacją, trendy dotyczące zdrowia czy informacji. Turystyka stała się też nieodłącznym elementem życia społecznego.
Branża ta jest specyficzna – wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców, formułowane przede wszystkim w oparciu o opis stanowiska pracy, nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego i posługiwaniem się językami obcymi. Kolejnymi istotnym wymogami są znajomość branży, umiejętność obsługiwania systemów rezerwacyjnych oraz sporządzania dokumentacji branżowej, a także duża samodzielność.

Przedmiot rozszerzony: geografia

PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa umożliwia konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanej w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane
z treściami programowymi nauczania zrealizowanych w szkole. Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie doskonalą umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Podczas praktyki uczniowie poznają pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa handlowego oraz wykonują zadania na różnych stanowiskach pracy. Uczniowie dokumentują przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk.

EGZAMINY

 • Egzamin z kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
 • Egzamin z kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.
Skip to content