Stypendia

Wyprawka szkolna

Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. REGULAMIN

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

Fundusz wspiera naukę zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć przede wszystkim uczniowie z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie, a także dodatkowe osiągnięcia i zaangażowanie w pracach społecznych oraz wolontariacie. REGULAMIN

Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów z naj­uboż­szych re­gio­nów Polski. Śred­nia ocen mi­ni­mum 4,5, do­chód na osobę w ro­dzi­nie nie w­szy niż 560 zł netto. Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki). Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji.REGULAMIN

Stypendia Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

Fundacja przyznaje stypendia młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej. Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w siódmej klasie szkoły podstawowej, drugiej i trzeciej klasie gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej kończonej maturą. REGULAMIN

Nagroda dla uczniów szczególnie uzdolnionych

REGULAMIN

Szkolne stypendium za wyniki w nauce

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. REGULAMIN

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przy­zna­wane jest wy­bit­nie uzdol­nio­nym uczniom, a w szczególności:

lau­re­atowi mię­dzy­na­ro­do­wej olim­piady lub lau­re­atowi i fi­na­li­ście olim­piady przed­mio­to­wej o za­sięgu ogól­no­pol­skim lub turnieju,

lau­re­atowi kon­kursu na pracę na­ukową, or­ga­ni­zo­wa­nego przez in­sty­tu­cję na­ukową lub sto­wa­rzy­sze­nie naukowe,

uczniowi szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej uzy­sku­ją­cemu naj­wyż­sze wy­niki w na­uce we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu lub toku nauki,

uczniowi uczest­ni­czą­cemu w za­ję­ciach prze­wi­dzia­nych to­kiem stu­diów na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie za­sad i wa­run­ków uczest­ni­cze­nia wy­bit­nie uzdol­nio­nych,

uczniów w za­ję­ciach na kie­run­kach zgod­nych z uzdol­nie­niami oraz za­sad za­li­cza­nia tych zajęć,

uczniowi, który uzy­skał wy­so­kie wy­niki we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym na szcze­blu kra­jo­wym lub międzynarodowym. W pro­ce­sie kwa­li­fi­ko­wa­nia kan­dy­da­tów na­leży rów­nież zwró­cić uwagę na uczniów re­ali­zu­ją­cych in­dy­wi­du­alny tok stu­diów, pu­bli­ku­ją­cych prace twór­cze, pu­bli­cy­styczne, po­pu­lar­no­nau­kowe oraz uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do udziału w za­wo­dach międzynarodowych. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Przyznawane jest uczniowi, który otrzy­mał świa­dec­two z wy­róż­nie­niem (śred­nia ocen min. 4,75), uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w da­nej szkole śred­nią stopni, albo wy­ka­zuje szcze­gólne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej ce­lu­jące stop­nie, a z po­zo­sta­łych przed­mio­tów stop­nie co naj­mniej dobre. Jest przy­zna­wane jed­nemu uczniowi da­nej szkoły, w da­nym roku szkolnym. Kandydat musi być uczniem szkoły w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Pozostałe stypendia

Informacje o aktualnych stypendiach znajdują się na stronie www.mojestypendium.pl Zobacz

Skip to content