Stypendia

W dniu 28 października br. rozpoczęła się szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Nabór wniosków potrwa do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny„, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Ze wsparcia jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:

·klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto miesięcznie,

·klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

·szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4.800,00 zł brutto, 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2021/2022 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

2)     Osobiście w:

·       Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

·       Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52,p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

·      Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022,

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

Wyprawka szkolna

Przeznaczenie

Zgodnie z zapisami zawartymi w rządowym programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników może otrzymać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program skierowany jest do uczniów:

słabowidzących,

niesłyszących,

słabosłyszących,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

Procedura dofinansowania do zakupu podręczników:

rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole (zał. nr 1), do której uczęszcza dziecko w terminie do 7 września WNIOSEK DO POBRANIA

do wniosku dołącza się kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

rodzice dokonują zakupu podręczników;

rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników.

Rozliczenia

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznych również zakupu materiałów edukacyjnych, zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców) na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Kto wypłaca pomoc

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Stypendia

stypendia

Regionalny Program Stypendialny Regionalny Program Stypendialny to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. REGULAMIN

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków. 0

Fundusz wspiera naukę zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć przede wszystkim uczniowie z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie, a także dodatkowe osiągnięcia i zaangażowanie w pracach społecznych oraz wolontariacie. REGULAMIN

Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów z naj­uboż­szych re­gio­nów Polski. Śred­nia ocen mi­ni­mum 4,5, do­chód na osobę w ro­dzi­nie nie w­szy niż 560 zł netto. Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki). Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji.REGULAMIN

Stypendia Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Fundacja przyznaje stypendia młodzieży zdolnej i chcącej się uczyć a pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin z terenu diecezji tarnowskiej. Stypendia przyznawane są młodzieży uczącej się w siódmej klasie szkoły podstawowej, drugiej i trzeciej klasie gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej kończonej maturą. REGULAMIN

Nagroda dla uczniów szczególnie uzdolnionych REGULAMIN

Szkolne stypendium za wyniki w nauce. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. REGULAMIN

Stypendium Ministra Edukacji NarodowejStypendium Ministra Edukacji Narodowej przy­zna­wane jest wy­bit­nie uzdol­nio­nym uczniom, a w szczególności:

lau­re­atowi mię­dzy­na­ro­do­wej olim­piady lub lau­re­atowi i fi­na­li­ście olim­piady przed­mio­to­wej o za­sięgu ogól­no­pol­skim lub turnieju,

lau­re­atowi kon­kursu na pracę na­ukową, or­ga­ni­zo­wa­nego przez in­sty­tu­cję na­ukową lub sto­wa­rzy­sze­nie naukowe,

uczniowi szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej uzy­sku­ją­cemu naj­wyż­sze wy­niki w na­uce we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu lub toku nauki,

uczniowi uczest­ni­czą­cemu w za­ję­ciach prze­wi­dzia­nych to­kiem stu­diów na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie za­sad i wa­run­ków uczest­ni­cze­nia wy­bit­nie uzdol­nio­nych,

uczniów w za­ję­ciach na kie­run­kach zgod­nych z uzdol­nie­niami oraz za­sad za­li­cza­nia tych zajęć,

uczniowi, który uzy­skał wy­so­kie wy­niki we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym na szcze­blu kra­jo­wym lub międzynarodowym. W pro­ce­sie kwa­li­fi­ko­wa­nia kan­dy­da­tów na­leży rów­nież zwró­cić uwagę na uczniów re­ali­zu­ją­cych in­dy­wi­du­alny tok stu­diów, pu­bli­ku­ją­cych prace twór­cze, pu­bli­cy­styczne, po­pu­lar­no­nau­kowe oraz uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do udziału w za­wo­dach międzynarodowych. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Przyznawane jest uczniowi, który otrzy­mał świa­dec­two z wy­róż­nie­niem (śred­nia ocen min. 4,75), uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w da­nej szkole śred­nią stopni, albo wy­ka­zuje szcze­gólne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej ce­lu­jące stop­nie, a z po­zo­sta­łych przed­mio­tów stop­nie co naj­mniej dobre. Jest przy­zna­wane jed­nemu uczniowi da­nej szkoły, w da­nym roku szkolnym. Kandydat musi być uczniem szkoły w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Pozostałe stypendia

Informacje o aktualnych stypendiach znajdują się na stronie www.mojestypendium.pl Zobacz

Skip to content