Rekrutacja. Ważne terminy i informacje

KOMPLET DOKUMENTÓW SKŁADANYCH OD 19 LIPCA 2022 R

Dokumentacja składana do szkoły:
1) Kwestionariusz ucznia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej https://sybiracy.edu.pl/index.php/druki-do-pobrania/)
2) dwie fotografie;
3) dotyczy branżowej szkoły I stopnia – umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu;
4) dotyczy branżowej szkoły I stopnia, technikum – zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie;
5) w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno
6) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie:
a. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w  szkole,
b. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii…),
c. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
d. objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
7) Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
8) Karta zdrowia oraz oświadczenie – deklaracja na objęcie opieką profilaktyczną
9) Oświadczenie uczęszczania na lekcje religii

Do Oddziału przygotowania wojskowego (OPW)

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań

Oświadczenie rodziców – zgoda udział ucznia w klasie OPW

Zebranie wychowawców z rodzicami 26.07 (wtorek) o godz. 15.30.

  • wykaz podręczników,
  • regulaminy,
  • sprawy dot. klas wojskowych itd.
  • wpłata na Radę Rodziców.

Umundurowanie uczniów odbędzie według harmonogramu przekazanego na zebraniu z rodzicami;

27 lipca 2022r od godz. 9.00-15.00 na sali gimnastycznej – klasy tylko i wyłącznie OPW

28 lipca 2022 r. od godz. 9.00 – 15.00 na sali gimnastycznej – klasy: straż graniczna, bezpieczeństwo publiczne

Skip to content