Wychowanie do życia w rodzinie

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie zapraszają do zapoznania się z poniższymi informacjami.
Wychowanie do życia w rodzinie – cele przedmiotu określone w Rozporządzeniu MEiN:

Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi szkoły, a w szczególności:
1) wspierać wychowawczą rolę rodziny;
2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności;
3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

Cele kształcenia ujęte w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie:

I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją (w kontekście odpowiedzialności, szacunku do innych, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie, przygotowania do małżeństwa, rodzicielstwa); umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

III. Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, sens, cele i zadania życiowe.

IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.
Treści podstawy programowej WDŻ wpisują się w program wychowawczo-profilaktyczny
każdej szkoły, są zgodne z zapisami Statutu szkoły.
Treści podstawy programowej są zbieżne z uznawanymi powszechnie wartościami, takimi jak:

 • wspieranie przez szkołę rodziców w wychowaniu uczniów – UZNANIE, ŻE TO RODZICE MAJĄ PIERWSZEŃSTWO W PRZEKAZYWANIU UZNAWANYCH WARTOŚCI I SYSTEMU ZASAD MORALNYCH;
 • włączenie systemu wychowawczego szkoły w zakres treści podstawy programowej
  kształcenia ogólnego;
 • rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych,
 • uczenie empatii, wzajemnej życzliwości i szacunku, lecz jednocześnie stawianie granic uczniom, przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie szkoły;
 • włączenie edukacji prozdrowotnej w treści wychowawcze;

PROGRAM NAUCZANIA: Teresa Król: „Wędrując ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie”, Wydawnictwo Rubikon.
Uczenie szacunku dla norm moralnych, obyczajowych i prawnych, które chronią system wartości – to główny cel realizacji tematów zaproponowanych w niniejszym programie.
Wszystkie te działania otwierają się na szczególny wymiar: płeć i role małżeńskie oraz rodzinne, które w przyszłości będą podejmować wychowankowie szkół ponadpodstawowych.
Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie wspiera młode pokolenie w dokonywaniu wyborów zgodnych z akceptowanymi społecznie i etycznie normami postępowania oraz przyjętymi wartościami. Do takich wartości między innymi należą: dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, poszanowanie jego intymności i godności, wolność od uzależnień, odpowiedzialność w sferze seksualności.
Wiedza dotycząca rozwoju płciowego, zmian psychicznych, komunikacji w rodzinie, budowania relacji społecznych i przygotowania do pełnienia przyszłych ról rodzinnych została tak ułożona, aby umożliwiała młodemu człowiekowi nie tylko zdobywanie informacji, ale także pomagała w rozwijaniu kompetencji społecznych.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 • Podręcznik dla uczniów Liceum, Technikum, Szkoły Branżowej I Stopnia: „Wędrując ku dorosłości”, Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król; Wyd. Rubikon 2019 – kl.1, 2020- kl. 2, 2021- kl. 3, Nr ewidencyjny w wykazie MEN: 1070/1/2019
 • Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości”, Barbara Charczuk, Magdalena Guziak-Nowak, Teresa Król, Jolanta Tęcza-Ćwierz
 • Prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne zaproponowane przez autorki programu i podręczników

Rozkład treści nauczania WDŻ dla klas I–III liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia:
KLASA I

 1. Komunikacja interpersonalna:
  • budowanie więzi osobowych: koleżeństwo, przyjaźń,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych,
  • bariery komunikacyjne,
  • czynniki wpływające na efektywność komunikacji.
 2. Dorastanie. Poszukiwanie własnej tożsamości:
  • kryteria dojrzałości psychicznej, społecznej i duchowej,
  • psychiczna autonomia i poczucie odrębności,
  • samoświadomość i samoakceptacja,
  • odpowiedzialność za własny rozwój i samowychowanie,
  • hierarchia wartości, motywacja dokonywanych wyborów.
 3. Emocje i uczucia:
  • rodzaje emocji i uczuć,
  • wpływ uczuć na działanie,
  • inteligencja emocjonalna.
 4. Człowiek istotą płciową:
  • kryteria płciowości,
  • cele płciowości,
  • kobiecość – męskość, różnice i komplementarność,
  • stereotypy dotyczące płci,
  • partnerstwo, parytet płci.
 5. Pierwsze zauroczenia i fascynacje:
  • zakochanie a miłość,
  • subiektywna ocena, idealizacja drugiej osoby,
  • spotkania i rozstania,
  • dorastanie do miłości.
 6. Integracja seksualna. Dojrzała płciowość:
  • dojrzałość sfery biologicznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej,
 7. Inicjacja seksualna w kontekście odpowiedzialności i dojrzałości:
  • zasady moralne, wartości przekazywane przez dom rodzinny i szkołę a zachowanie młodego człowieka, jego wybory życiowe ,
  • współczesna kultura i wzorce medialne ludzkiej seksualności,
  • przyczyny i skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej, presja seksualna,
  • ku przestrodze: przemoc seksualna i przemoc domowa,
  • czynniki sprzyjające tworzeniu satysfakcjonującej więzi między mężczyzną a kobietą.
 8. Profilaktyka uzależnień:
  • choroby cywilizacyjne,
  • osoba uzależniona a dojrzała,
  • fonoholizm,
  • uzależnienie od Internetu, gier komputerowych.
  • przyczyny sięgania po środki uzależniające,
  • napoje energetyczne,
  • alkohol,
  • narkotyki,
  • dopalacze,
  • nikotynizm,
  • profilaktyka: czynniki chroniące.

KLASA II

 1. Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie i grupie społecznej:
  • szacunek dla siebie i innych,
  • obrona własnych poglądów,
  • radzenie sobie w sytuacji stresu i presji grupy.
 2. Savoir vivre i budowanie prawidłowych relacji w grupie społecznej:
  • zasady dobrego wychowania,
  • podstawowe zasady grzeczności na co dzień,
  • savoir vivre w świecie wirtualnym,
  • taktowne i nietaktowne zachowania w miejscach publicznych.
 3. Dojrzałość biologiczna:
  • indywidualne tempo rozwoju,
  • zdrowie prokreacyjne,
  • zdrowie i higiena.
 4. Płodność człowieka:
  • główne funkcje płciowości,
  • fizjologia płodności i jej neurohormonalne uwarunkowania,
  • budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny,
  • planowanie dzietności w rodzinie,
  • metody rozpoznawania płodności.
 5. Problem niepłodności:
  • przyczyny i rodzaje niepłodności,
  • czynniki obniżające płodność,
  • profilaktyka niepłodności,
  • diagnostyka i leczenie niepłodności, naprotechnologia,
  • techniki wspomaganego rozrodu: wewnątrzustrojowe, pozaustrojowe (in vitro),
  • adopcja.
 6. Macierzyństwo i ojcostwo – przygotowanie do podjęcia tych ról:
  • ciąża, opieka prenatalna,
  • ciąża a używki (dziecko z zespołem FAS),
  • szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • przyjęcie każdego dziecka jako nowego członka rodziny,
  • miejsce dziecka w rodzinie.
 7. Antykoncepcja:
  • rodzaje środków antykoncepcyjnych i sposoby ich działania,
  • skuteczność i skutki uboczne w aspekcie medycznym, psychologicznym i moralnym,
 8. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa:
  • godność człowieka,
  • naruszenie godności w sferze seksualnej,
  • zagrożenia w świecie witrualnym

KLASA III

 1. Dojrzałość do małżeństwa:
  • dojrzały wybór współmałżonka w aspekcie:
  – fizycznym,
  – prawnym,
  – psychicznym,
  – umysłowym,
  – uczuciowym,
  – społecznym,
  – socjalnym,
  • przyczyny niedojrzałości wyboru współmałżonka.
 2. Fundamenty dobrego małżeństwa:
  • znaczenie zobowiązania podjętego podczas aktu zaślubin,
  • konstytucyjnie chronione wartości związane z funkcjonowaniem małżeństwa i rodziny,
  • znaczenie trwałości związku małżeńskiego dla rozwoju społeczeństwa.
 3. Typy struktury rodziny:
  • rodzina wielopokoleniowa,
  • rodzina pełna,
  • rodzina niepełna,
  • rodzina zrekonstruowana.
 4. Funkcje rodziny i ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka:
  • prokreacyjna,
  • opiekuńcza,
  • wychowawcza,
  • ekonomiczna,
  • profilaktyczna.
 5. Wartości i tradycje ważne w rodzinie:
  • zasady, normy, wartości duchowe,
  • świętowanie, tradycje rodzinne,
  • organizacja i przeżywanie czasu wolnego,
  • wartości kulturowe i patriotyczne.
 6. Czynniki wzmacniające i osłabiające rodzinę:
  • budowanie prawidłowych relacji w rodzinie:
  – dialog i empatia,
  – takt i delikatność,
  – szacunek, wierność i zaufanie,
  • sytuacje trudne w rodzinie,
  • czynniki osłabiające rodzinę: uzależnienia, zdrady,
  • odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie.
 7. Konflikty i kryzysy w rodzinie:
  • przyczyny konfliktów,
  • sposoby rozwiązywania konfliktów,
  • przepraszanie i przebaczanie,
  • separacja i rozwód.
 8. Prawodawstwo dotyczące rodziny:
  • prawa i obowiązki małżonków,
  • prawa i obowiązki rodziców,
  • prawa dziecka,
  • obowiązki państwa wobec rodziny.
 9. Instytucjonalna pomoc rodzinie:
  • sytuacje trudne:
  – uzależnienia i zachowania ryzykowne,
  – choroby,
  – ubóstwo i bezrobocie,
  – problemy pedagogiczne, psychologiczne i prawne.
Skip to content